Thomas Wihlman, kulturjournalist

Nulla dies sine linea...

Kultur och hälsa i både teori och praktik


Göteborgs Universitet har nyligen gett ut antologin Kultur och hälsa i praktiken, en uppföljare till den 2014 utgivna Kultur och Hälsa - ett vidgat perspektiv. Den första boken hade sitt fokus på det relativt nya forskningsområdet Kultur och Hälsa, den nya fokuserar på tillämpningar i praktiken, inklusive kopplingen mellan praktik och forskning.


Det finns all anledning att in dressera sig för detta fokus ur ett forskningsperspektiv, men också vad kopplingen innebär ur just i praktisk tillämpning. Då bör vi ha i minnet att kultur här ses både ur synvinkel konstnärligt och/eller ett intellektuellt verk, men också meningsskapande system, det kan då t ex innehålla vanor och värderingar (exempelvis kan vi kanske prata om en Hammarby-kultur, som är så mycket mer än bara fotbollslaget).

Hälsa är ett svårt begrepp, och jag tycker mig också iaktta i den nya boken att det är otydligt. Teoretiskt sett utgår boken år 2014 från WHO-definitionen, närmast som välbefinnande, men vi kan också reflektera över begrepp som existensiell hälsa eller det som Karin Johannisson talat om, hälsism, fixerandes vid den fysiska hälsan.

Kultur på recept

Låt oss se hur det här utfaller i praktiken, utifrån de olika avsnitten i antologin. Många har ett salutogent perspektiv. Här handlar det till exempel om Georg Drakos beskrivning av kultur och hälsa på recept, dvs när deltagarna hänvisas till deltagande i gemensamma kulturaktiviteter och förenas av sitt fysiska smärttillstånd. Töres Theorell och Fredrik Ullén pekar på hur svårt det faktiskt är att se hur kulturaktiviteter påverkar hälsan. Även om vissa forskningsresultat pekar i den riktningen, föreställer jag mig att forskningen behöver utvecklas inte minst metodiskt. Den forskning som redovisas i antologierna har i stor utsträckning använt sig av etnografiska metoder, intervjuer och följeforskning även om också kvantitativt inriktad forskning finns.

Annica Sjölander, Ola Sigurdson, foto Elin Widfeldt, Göteborgs Universitet
Annica Sjölander, Ola Sigurdson, foto Elin Widfeldt, Göteborgs Universitet

Det vidgade kulturbegreppet återfinner vi i Valdemar Erlings avsnitt om konsten att ronda. Erling beskriver alltså en förändring där den traditionella sjukhusronden bland patienterna ersätts av möten utanför patientrummet, dvs med en högre grad av personlig integritet (bland annat). Med mitt synsätt kan det här också beskrivas som arbetslivsforskning, utifrån nya arbetssätt med fokus på den man är till för (dvs patienten i detta fall).

Vårdmiljöns betydelse

Miljöns betydelse för patienten speglas också i de avsnitt som handlar om vårdmiljöns betydelse, vackra vårdbyggnader och trädgårdar och psykiatri. Kanske är Nya Karolinska ett steg i rätt riktning beträffande arkitektur och vårdmiljö, för övrigt. I de här sammanhanget var för övrigt antropologernas Vidarklinik i Järna en föregångare, alldeles oavsett om vad vi tänker om deras förhållningssätt till traditionell medicin.

I och med att det handlar om praktiska tillämpningar som åskådliggörs, och även i viss mån av följeforskning, är det ännu svårt att dra några långt gångna slutsatser av dessa exempel. Vi kan också peka på ytterligare en svårighet - nämligen att film, konst och musik påverkar oss så mycket utifrån vårt individuella perspektiv. Med andra ord, en viss sorts musik som för mig betyder glädje eller tröst i sorgen, betyder något helt annat eller inte något alls för andra.

Vi har alltså ett tämligen nytt, men växande forskningsområde under utveckling. Sammantaget pekar de båda antologierna både på vad vi vet, att det finns forsknings- och definitionsmässigt svårigheter men också att det finns många uppslag för fortsatt forskning.

Thomas Wihlman, Tidningen Kulturens musikredaktör och fil.dr i arbetslivsvetenskap (Tidningen Kulturen 7 december 2016)

De båda böckerna kan laddas ned här:
Kultur och Hälsa i praktiken: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/48361/1/gupea_2077_48361_1.pdf
Kultur och Hälsa - ett vidgat perspektiv: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/36032/1/gupea_2077_36032_1.pdf

Foto: Annica Sjölander, Ola Sigurdson, foto Elin Widfeldt, Göteborgs Universitet.